ساعات فعالیت بازار
شنبه - 11:00 تا 17:00
یک شنبه - 11:00 تا 17:00
دوشنبه - 11:00 تا 17:00
سه شنبه - 11:00 تا 17:00
چهارشنبه - 11:00 تا 17:00
پنج شنبه - 11:00 تا 17:00